1. Rozřazení zaměstnanců do skupin podle pokročilosti – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, atd.

BLC používá pro uchazeče o výuku svůj vlastní, velmi komplexní rozřazovací test. Tvoří ho čtyři samostatné kategorie – poslech anglického textu s diktátem (hodnotí se schopnost studenta zachytit mluvený text a zapsat ho), čtení (schopnost porozumět psanému textu a pracovat s ním), test gramatických znalostí a osobní pohovor s lektorem, vedený v angličtině (hodnotí úroveň mluveného projevu).

Na základě výsledků testů rozdělíme studenty do skupin podle pokročilosti. Doporučujeme skupinky s maximálním počtem 5-6 studentů, aby měl každý uchazeč dostatečný prostor mluvit a možnost aktivně se zapojit do výuky.

 

Poznámka: Tento test nepoužíváme u uchazečů na úrovni začátečník. Pro začátečníky volíme od prvního kontaktu při osobní konzultaci vhodnou učebnici a doporučujeme časový a obsahový plán výuky.

 

2. Pro každou skupinu navrhneme koncepci výuky a vhodnou učebnici (např. z  oblíbené řady New English File nebo New Headway, které pokrývají všechny úrovně angličtiny). Ve spolupráci s klientem sestavíme roční plán výuky. Vždy nás zajímají individuální potřeby klienta a snažíme se je naplnit. Studentům doporučujeme používat při výuce učebnici, protože nabízí nejběžnější komunikační témata, bohatou slovní zásobu včetně frazeologie a je doplněná poslechy, které si studenti můžou podle svých potřeb opakovaně pouštět doma nebo při cestování autem.

Případnou specifickou slovní zásobu a terminologii budeme podle požadavků zadavatele konzultovat před zahájením výuky, aby ji lektoři vhodně zakomponovali do učebního plánu.

 

3. Mluvení jako základ výuky

Každý z nás už zažil situaci, kdy ho oslovil cizinec se známou otázkou: „Do you speak English?“ Cizinci se nikdy neptají, jestli umíte anglicky číst, psát nebo jste perfektní v gramatice.

Proto je základem naší výuky důraz na ústní komunikaci, a to už od první hodiny, kdy se začátečníci učí pozdravit a představit se a pokročilí studenti okamžitě komunikují i s českým lektorem anglicky. Učebnice, poslechy a cvičení jsou jenom doplňkové materiály na podporu výuky a domácí přípravu.

Na hodinách naší jazykové školy se snažíme co nejvíce mluvit, rozvíjet umění komunikace a přirozené konverzace. Lektoři jsou profesionálové, kteří během lekce umí vytvořit příjemnou atmosféru, klást podnětné otázky, podpořit snahu studenta vyjádřit se. Chceme, aby naše hodiny byly efektivní a funkční, ale zároveň zajímavé a aby se na ně studenti těšili.

 

4. Motivace

V současném světě s otevřenými hranicemi je nezbytná alespoň základní znalost angličtiny.

Schopnost domluvit se a mít možnost získané vědomosti prakticky využít v práci i každodenním životě je pro studenty obvykle velkou motivací.

Naši učitelé umí studenty oduševnit, aby je výuka nejen bavila, ale i přinášela ovoce. Vzorové situace, se kterými se klienti setkávají při práci, trénujeme v hodinách.

 

5. Hodnocení

Doporučujeme průběžné testování a hodnocení studentů alespoň dvakrát za školní rok – v lednu a v červnu. Takto získá učitel, student i zadavatel jasnou zpětnou vazbu a představu o pokroku zaměstnanců. Pravidelné hodnocení upozorní na možnosti zlepšení.